Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN XELIO B.V.   

Algemeen

Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden worden onder andere de navolgende termen meermaals in enkelvoud als meervoud gebruikt en hebben de volgende betekenis:
1. XELIO: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XELIO B.V., statutair gevestigd in Almelo, kantoorhoudende aan de Twentepoort Oost 18B.
2. Offerte en/of Aanbieding: een aanbieding met de voorwaarden die daarbij van toepassing zijn, de prijsstelling en het implementatieplan van goederen en/of diensten door XELIO aan Opdrachtgever.
3. Opdracht en/of Overeenkomst: een overeenkomst tussen Partijen waarbij XELIO zich verbindt aan Opdrachtgever om de diensten te verrichten die omschreven staan in de Offerte en/of Aanbieding en/of overeenkomst.
4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan XELIO opdracht heeft gegeven tot het leveren van goederen en/of diensten.
5. Partijen: XELIO en Opdrachtgever.
6. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van XELIO.

Artikel 2. Toepasselijkheid 
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Offertes, Opdrachten en overeenkomsten gesloten tussen XELIO en Opdrachtgever, en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten of rechtshandelingen – tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 73418714 en kunt u raadplegen en/of downloaden op de Website. Desgevraagd stuurt XELIO kosteloos een (digitaal) afschrift van deze Voorwaarden aan Opdrachtgever.
3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij XELIO deze uitdrukkelijk aanvaardt en schriftelijk heeft bevestigd.
4. Als een bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht. XELIO en Opdrachtgever zullen in overleg gaan om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Daarbij worden het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk in acht genomen.
5. Als in deze Voorwaarden of andere communicatie met Opdrachtgever wordt verwezen naar schriftelijk overeengekomen afspraken, dan worden afspraken bedoeld die zijn vastgelegd per geschrift, fax of elektronisch berichtenverkeer, zoals e-mail.
6. XELIO aanvaardt uitsluitend Opdrachten als organisatie, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een Opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn de personen die voor of ten behoeve van XELIO werken, al dan niet in dienstbetrekking, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
7. Onverminderd het bepaalde in lid 6, worden deze Voorwaarden mede bedongen voor iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van een Opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
8. Op alle Opdrachten is steeds de meest recente versie van deze Voorwaarden van toepassing. XELIO is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. XELIO zal Opdrachtgever tijdig informeren over wijzigingen in de Voorwaarden.

Artikel 3. Aanbieding en totstandkoming 
1. Alle Offertes en/of Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders schriftelijk is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem of namens hem aan XELIO opgegeven eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop XELIO zijn aanbieding baseert.
2. De Opdracht omvat uitsluitend de werkzaamheden die in de Offerte, Aanbieding en/of Opdracht zijn omschreven, inclusief alle wijzigingen die later schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van 60 dagen, tenzij in de Offerte en/of Aanbieding iets anders staat vermeld.
4. Aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in de Opdracht kan XELIO redelijkerwijs niet worden gehouden.

Artikel 4. Duur en wijziging Opdracht 
1. Een Opdracht wordt aangegaan voor de periode die is omschreven in de Offerte en/of Aanbieding – met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW –, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Na afloop van de initiële periode wordt de Opdracht telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als de initiële periode en onder dezelfde voorwaarden – tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Als er geen duur is afgesproken, wordt de Opdracht aangegaan voor de periode van tenminste één jaar.
2. Als tijdens de uitvoering van een Opdracht blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen en/of aan te vullen, zullen Partijen de Opdracht tijdig en in onderling overleg aanpassen.
3. Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreidingen van de Opdracht zijn alleen bindend als Partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen. Kosten als gevolg hiervan komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5. Looptijd en tussentijdse beëindiging 
1. De Opdracht zal in werking treden op de datum van ondertekening en/of – eventueel met terugwerkende kracht – op de datum waarop de dienstverlening en/of werkzaamheden feitelijk zijn begonnen. De Opdracht zal van kracht blijven tot de einddatum zoals in de Opdracht is vastgelegd.
2. Na afloop van de initiële periode zal de Opdracht automatisch worden verlengd met dezelfde looptijd, tenzij de Opdrachtgever uiterlijk twee (2) maanden vóór de expiratiedatum met een aangetekend schrijven te kennen heeft gegeven aan XELIO dat hij de Opdracht per expiratiedatum wil beëindigen.
3. Als Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke instemming van XELIO, een Opdracht voor bepaalde tijd (al dan niet stilzwijgend verlengd) tussentijds beëindigt door opzegging of feitelijke beëindiging, is Opdrachtgever een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd aan XELIO van tachtig (80) procent van het gemiddeld aantal salarisverwerkingen. Inclusief opgemaakte jaaropgaven en de licentie- en softwarekosten over de periode van twaalf (12) maanden voorafgaande aan de opzegging van de overeenkomst. Als de daadwerkelijke schade deze schadevergoeding overtreft, is Opdrachtgever verplicht tot een aanvullende schadevergoeding.
4. Als een Opdracht die voor onbepaalde tijd is aangegaan niet kan worden volbracht naar aard en inhoud, kan elk van de Partijen deze Opdracht na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen beëindigen door schriftelijke opzegging. Als de Partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn zijn overeengekomen, moet bij de opzegging door Opdrachtgever een termijn van twee maanden in acht worden genomen. Omdat deze opzegging rechtmatig is, zijn Partijen in dit geval nooit tot schadevergoeding gehouden.
5. Het staat XELIO vrij om de Opdracht meteen en met directe ingang op te zeggen of de order of Opdracht te annuleren, zonder enige verplichting van schadevergoeding of schadeloosstelling, in geval van liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging ten laste van Opdrachtgever (als het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven), schuldsanering of andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. Alle vorderingen van XELIO op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6. Als XELIO op het moment van beëindiging van de Opdracht al prestaties heeft verricht voor de uitvoering van de Opdracht, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making – tenzij XELIO met die prestaties in verzuim is. Zowel bedragen die XELIO vóór de beëindiging heeft gefactureerd als bedragen die nog niet zijn gefactureerd voor reeds uitgevoerde prestaties, zijn onverminderd verschuldigd en op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
7. Rechten en plichten uit de Opdracht die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Opdracht of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6. Uitvoering 
1. Elke Offerte en/of Aanbieding van XELIO is gebaseerd op de informatie die de Opdrachtgever verstrekt. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van de werkzaamheden door XELIO. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en zal XELIO steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie geven en alle medewerking verlenen voor een goede uitvoering van de Opdracht.
2 XELIO zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren met zorg, overeenkomstig de eventuele afspraken en procedures die schriftelijk zijn vastgelegd met Opdrachtgever. Alle werkzaamheden van XELIO worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij XELIO in de schriftelijke Opdracht uitdrukkelijk een resultaat toezegt en dit resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.
3. Als XELIO niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de Opdracht de noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen ter beschikking heeft, of als Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, is XELIO gerechtigd de Opdracht te beëindigen, de overeenkomst te ontbinden of uitvoering van de werkzaamheden op te schorten. De kosten die hierdoor ontstaan volgens de gebruikelijke tarieven van XELIO, komen voor rekening van Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor alle overige rechten die XELIO volgens de wet toekomen. XELIO aanvaardt in deze gevallen geen enkele aansprakelijkheid.
4. Opdrachtgever geeft XELIO bij voorbaat het recht om de Opdracht geheel of gedeeltelijk over te dragen aan:
a) moeder-, dochter- en/of zustermaatschappijen
b) of derden, in geval van een fusie of overname. XELIO zal Opdrachtgever hierover op de kortst mogelijke termijn informeren.
5. XELIO behoudt zich te allen tijde het recht voor om, na overleg met Opdrachtgever, derden in te zetten als dit voor een goede uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt in dit geval uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7. Communicatie 
1. Voor een efficiënte en correcte communicatie zal Opdrachtgever minimaal een telefoonnummer en een e-mailadres aan XELIO verstrekken. Opdrachtgever verplicht zich ertoe dit e-mailadres te allen tijde nauwkeurig te controleren. Alle mededelingen die XELIO naar dit adres stuurt, worden geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. XELIO kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van dit e-mailadres.

Artikel 8. Geheimhouding en Concurrentiebeding 
1. XELIO en Opdrachtgever zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen. Het is Partijen dus niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming op enigerlei wijze, direct of indirect, informatie en/of gegevens van de andere partij openbaar te (laten) maken of aan een derde ter beschikking te stellen. De plicht tot geheimhouding is niet van toepassing voor XELIO bij een wettelijke verplichting tot oplegging van administratie van één van de partijen.
2. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Opdracht en tot en met 12 (twaalf) maanden na beëindiging van de Opdracht geen werknemers of freelancers van XELIO die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht, in dienst nemen of anderszins, direct of indirect, werkzaamheden voor zich laten doen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XELIO.
3. Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel is Opdrachtgever aan XELIO een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000, en een boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht de daadwerkelijk geleden schade te vergoeden, waaronder in elk geval de opleidings- en wervingskosten die XELIO maakt. Als Opdrachtgever een passende schadeloosstelling aanbiedt zal XELIO in voorkomend geval toestemming niet onthouden.

Artikel 9. Privacy 
1. XELIO verwerkt persoonsgegevens in beginsel namens Opdrachtgever ten behoeve van het uitvoeren van de Opdracht. Voor zover XELIO is aan te merken als verwerker namens Opdrachtgever, sluiten Partijen een verwerkersovereenkomst conform de vereisten uit het toepasselijke recht, waaronder de AVG. De verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de Opdracht. De verwerkersovereenkomst prevaleert ten aanzien van andere afspraken tussen partijen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
2. Voor zover XELIO persoonsgegevens verwerkt die betrekking hebben op Opdrachtgever en waarvoor XELIO als zelfstandig verantwoordelijke is aan te merken, is deze verwerking verder beschreven in het Privacy Statement van XELIO.

Artikel 10. Prijzen/Betalingen 
1. Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij XELIO anders aangeeft. Tenzij in de Offerte en/of Aanbieding uitdrukkelijk anders staat of uitdrukkelijk is overeengekomen, zijn reisuren, reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen. Als deze kosten niet zijn inbegrepen, kan XELIO ze apart in rekening brengen.
2. XELIO brengt de bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is maandelijks gespecificeerd in rekening. XELIO behoudt zich te allen tijde het recht voor om tussentijds te factureren. Betreffende de loonadministratie zal maandelijks worden afgerekend op basis van het oorspronkelijke uitgangspunt qua aantal salarisspecificaties. Jaarlijks zal achteraf (doorgaans in december van het betreffende jaar of januari van het volgende jaar) het daadwerkelijke aantal salarisspecificaties worden verrekend.
3. Als XELIO haar verplichtingen voor deze Opdracht (tijdelijk) niet kan nakomen door omstandigheden die voor rekening van Opdrachtgever komen, blijft Opdrachtgever onverminderd gehouden aan de betalingen aan XELIO.
4. Betaling door Opdrachtgever aan XELIO gebeurt:
a) met een Automatische incasso met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Hierbij kan XELIO een betalingskorting geven. XELIO is vanaf het moment van verzending van de factuur gerechtigd tot incassering van het verschuldigde bedrag.
b) of door overboeking van het verschuldigde bedrag binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
5. XELIO heeft te allen tijde het recht haar tarieven aan te passen op ontwikkelingen van het prijsniveau in de markt. Uitgangspunt daarbij is de prijsindexatie van het CBS voor de Zakelijke Dienstverlening. Als met een overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, of als na het sluiten van de overeenkomst overheidsmaatregelen plaatsvinden waardoor de kostprijs van de diensten die XELIO levert wordt verhoogd, dan is XELIO gerechtigd deze kosten aan Opdrachtgever door te berekenen – ook als er een vaste prijs is overeengekomen. XELIO zal Opdrachtgever hiervan meteen op de hoogte stellen.
6. Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in het nakomen van een verplichting, is Opdrachtgever in gebreke en daarmee de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarvoor is geen sommatie of ingebrekestelling vereist. Als de Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten: 15% van de verschuldigde hoofdsom (exclusief btw), met een minimum van € 75,00.
7. Met de betalingen voldoet Opdrachtgever de verschuldigde rente en kosten. Deze worden steeds in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, ook als Opdrachtgever meedeelt dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering.
8. Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in het nakomen van een verplichting, zal XELIO gerechtigd zijn alle verdere werkzaamheden op te schorten, zonder daarbij op enige wijze aansprakelijk te zijn voor schades (in welke vorm dan ook) die Opdrachtgever dientengevolge zal lijden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid 
1. De aansprakelijkheid van XELIO bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de betaalde prijs (exclusief btw), vastgesteld op basis van de Opdracht. Als de Opdracht hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, met een looptijd van één jaar of langer, is de te bedingen prijs het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Opdrachtgever aan XELIO heeft betaald over de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 200.000,00. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de aantoonbare redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van XELIO aan de Opdracht te laten beantwoorden. Deze schade wordt niet vergoed als de Opdracht wordt beëindigd of als de schade is te wijten aan Opdrachtgever;
b. de aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat XELIO op een bindende leverdatum niet heeft geleverd. Deze kosten worden verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering.
2. Buiten de gevallen genoemd in lid 1, rust op XELIO geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding – ongeacht de grond waarop de schadevergoeding zou worden gebaseerd – tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van XELIO.
3. Aansprakelijkheid van XELIO voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens, vorderingen van derden op Opdrachtgever en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
4. De aansprakelijkheid van XELIO door toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Opdracht ontstaat alleen als Opdrachtgever XELIO meteen schriftelijk in gebreke stelt. Hierbij geldt dat er een redelijke termijn moet zijn om de tekortkoming op te lossen en XELIO ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten bij het nakomen van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat XELIO in staat is adequaat te reageren.
5. Voorwaarde voor het recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na het ontstaan ervan, schriftelijk bij XELIO meldt en in elk geval na ommekomst van (24) vierentwintig maanden nadat de werkzaamheden door XELIO zijn verricht.
6. Opdrachtgever vrijwaart XELIO en medewerkers van XELIO voor alle aanspraken van derden en stelt hen hiervoor schadeloos.
7. Opdrachtgever draagt risico voor schade die wordt veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn, door hem zijn voorgeschreven of bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken. Hetzelfde geldt voor het niet, niet tijdig of niet correct leveren van deze zaken. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade door onrechtmatig handelen van nevenaannemers en hun hulppersonen die Opdrachtgever heeft ingeschakeld.
8. Voor de uitvoering van zijn werkzaamheden kan XELIO gebruik maken van e-mail. Het risico dat hieraan verbonden is, op welke wijze dan ook, ligt bij Opdrachtgever en leidt nooit tot aansprakelijkheid van XELIO.
9. Het bepaalde in dit artikel geldt ook voor alle (rechts-)personen die XELIO inzet voor de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 12. Overmacht 
1. XELIO is niet verantwoordelijk voor het zoekraken, verdwijnen, verkeerd bezorgen en/of (te) laat aankomen van documenten die worden verstuurd per reguliere post.
2 XELIO is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van haar verplichtingen indien er sprake is van overmacht. Alle omstandigheden die de naleving van de Overeenkomst belemmeren en die in redelijkheid niet voor risico van XELIO behoren te komen, worden beschouwd als niet-toerekenbare tekortkoming en leveren overmacht op.
3. De in artikel 12.2 genoemde omstandigheden doen zich onder meer, en derhalve niet uitsluitend, voor in geval van oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terroristische aanslagen of dreigingen, natuurrampen, belemmerende maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, sabotage, (algehele) werkstaking, bedrijfsbezetting, vervoersstremmingen, tekortkomingen van leveranciers van
goederen en/of diensten, computer- of elektronicastoringen, bedrijfsstoring zoals brand, het verloren gaan van gegevens, stroomuitval, bedrijfsongeval, epidemieën ten gevolge waarvan nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.
4. XELIO is verplicht zich alle inspanningen te getroosten die van een modern bedrijf mogen worden verwacht om het geautomatiseerde systeem waarmee zij werkt te beveiligen en om het online verzenden van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen. De in artikel 12.2 genoemde omstandigheden doen zich echter eveneens onder meer, en derhalve niet uitsluitend, voor indien derden zich – ondanks voornoemde inspanningen van XELIO – op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot het geautomatiseerde systeem waar XELIO mee werkt en schade veroorzaken door verminking, onrechtmatig gebruik, verwijdering of aanvulling van geautomatiseerde bestanden.
5. Indien één van de Partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen gaan voldoen als gevolg van overmacht, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. In voornoemd geval wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht uitvoering door XELIO onmogelijk maakt, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding, onverlet de verplichting van XELIO om zich in te spannen de oorzaak van de overmacht situatie weg te nemen.
6. Indien één van de Partijen gedurende een periode langer dan twee maanden door overmacht verhinderd is de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen, of vanaf het moment dat vaststaat dat de overmacht toestand langer dan twee maanden zal duren, is elk van de Partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
7. Indien één van de Partijen de Overeenkomst opzegt op grond van artikel 12.6,zullen Partijen overgaan tot finale afrekening.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenregeling 
1. Op de aanbiedingen van XELIO en de overeenkomsten tussen XELIO en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechtbank Overijssel, locatie Almelo is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft XELIO het recht een geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14. Gebruik Software Nmbrs
1. Opdrachtgever en zijn werknemers ten behoeve waarvan XELIO de salarisadministratie doet krijgen, voor de  uitvoering van de werkzaamheden door XELIO, middels een inlogcode, toegang tot de website Nmbrs, al dan niet via de website van XELIO. Door gebruik te maken van deze inlogcode, verklaren Opdrachtgever en zijn werknemers dat de algemene voorwaarden van Nmbrs van toepassing zijn op de Overeenkomst en dat Opdrachtgever en zijn werknemers hier een exemplaar van ter hand is gesteld.
2. Opdrachtgever vrijwaart XELIO voor het onjuist, onvolledig en/of oneigenlijk gebruik van Nmbrs door Opdrachtgever en/of zijn werknemers.

 

Met ons samenwerken?

Meer info
1
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×